Sajjid Khan
Chairman & Managing Director
Mahesh Kumar Dhabhai
Senior Geologist & Co-Founder
Abhishek Dhabhai
CEO & Director
Saif Khan
COO & Director
Joseph Sam
Business Development
logo